VĂN BẢN

2203-tuyen-truyen-the-che-chinh-sach-web

– Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành  chính và công chức chuyên ngành văn thư.

– Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

– Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

– Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương.

– Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội  vụ hướng dẫn một số quy định  về  cán  bộ,  công  chức  cấp  xã  và  người  hoạt  động  không  chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa  đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT -BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng d ẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

– Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ  sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

– Thông  tư  số  07/2022/TT-BNV  ngày  31  tháng  8  năm  2022  của  Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và  xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

– Thông tư số  08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ  trưởng Bộ  Nội vụ sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  điều  của  Thông  tư  số  14/2019/TT-BNV  ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

– Thông tư số 09/2022/TT-BNV ngày 16/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nội vụ.

– Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

– Thông  tư  số  11/2022/TT-BNV  ngày  30/12/2022  của  Bộ  trưởng  Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ.

– Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý;  nghiệp  vụ  chuyên  môn  dung  chung;  hỗ  trợ,  phục  vụ  trong  cơ  quan,  tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn.

– Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức.

– Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm  lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thu ộc lĩnh vực lưu trữ.

– Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/3/2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

– Nghị  định số  50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ  quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

– Nghị  định số 83/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022 của Chính phủ  quy định về  nghỉ  hưu  ở  tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ  chức vụ  lãnh đạo, quản lý.

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về  đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị  định  số  111/2022/NĐ-CP  ngày  30/12/2022  của  Chính  phủ  về  hợp đồng  đối  với  một  số  loại  công  việc  trong  cơ  quan  hành  chính  và  đơn  vị  sự nghiệp công lập.

– Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

– Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.

Phiếu chuyển thông tư số 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường