KHOA KHÁM BỆNH

Khoa Khám bệnh: Là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

5.1. Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

5.2. Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú: thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

5.3. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình hình bệnh tật trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh tật.

5.4. Tổ chức khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.