KHOA CẤP CỨU HỒI SỨC TÍCH CỰC & CHỐNG ĐỘC

Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện; điều trị và chăm sóc tích cực người bệnh cấp cứu

Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép;

Tổ chức làm việc theo ca

Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện;

Tổ chức dây chuyền cấp cứu, hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện; Trường hợp người bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn thì hội chẩn, mời tuyến trên hỗ trợ hoặc chuyển người bệnh.

Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu;

Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng;

Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.