CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

– Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh.

– Tổ chức sắp xếp các buồng máy liên hoàn, hợp lí đáp ứng yêu cầu khám chuyên khoa.

– Kiểm tra sát sao việc thực hiện kĩ thuật chiếu, chụp X-quang, siêu âm,… và duyệt kết quả chẩn đoán của các bác sĩ trong khoa, đảm bảo kết quả chính xác, đúng thời gian.

– Đôn đốc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản thiết bị, thực hiện các chế độ bảo hộ lao động pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ, kiểm tra liều kế của từng người trong khoa theo quy định.

– Có trách nhiệm phối hợp các khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo đúng quy định.